top of page

Sứ mệnh

IMG_20191205_120331-01.jpeg

Nâng cao nhận thức thành viên theo hướng sản xuất cà phê bền vững cũng như cải tiến phương pháp canh tác, chế biến nhằm tạo ra những dòng sản phẩm chất lượng cao nhất đồng thời lưu giữ sự cân bằng của môi trường tự nhiên.

20191205_120221.jpg

Đóng góp những giá trị nhân văn của việc sản xuất cà phê bền vững cho cộng đồng. 

bottom of page