top of page

QĐ Thành lập bộ phậm Organat

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quyết định số: QĐ00../HTX PALD/HĐQTBảo Lộc, ngày … tháng … năm 202…

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập bộ phận: Organat – 7th Play

Xét tính cần thiết của việc truyền thông từ HTX đến quý thành viên, khách hàng và bạn hữu gần xa qua các sản phẩm video trên nền tảng Youtube, nay HĐQT quyết định:

 1. Thành lập bộ phận: Organat – 7th Play.

 2. Bổ nhiệm ông: ………… phụ trách bộ phận nêu ở điều 1.

 3. Bộ phận Organat – 7th Play trực thuộc Phòng Truyền thông – Marketing và nhận sự điều hành, điều phối từ phòng này.

 4. Trách nhiệm của bộ phận nêu ở điều 1:

 • Xây dựng mục tiêu chiến lược và kế hoạch làm việc cho bộ phận phù hợp với chiến lược và kế hoạch của ban Truyền thông cũng như chiến lược và kế hoạch phát triển chung của HTX.

 • Tổ chức, thực hiện sản xuất, xuất bản các sản phẩm truyền thông trên nền tảng Youtube.com.

 • Quản trị kênh youtube – Organat – 7th Play và các nội dung liên quan trong kênh này.

 • Đại diện HTX để truyền thông, giao tiếp với người đăng ký (subscriber) trên kênh youtube qua hình thức online hoặc offline.

 • Xử lý khủng hoảng truyền thông trên nền tảng kênh Organat – 7th Play.

 1. Quyền lợi của bộ phận nêu ở điều 1:

 • Được chi trả lương theo chính sách từ quỹ lương thưởng, phúc lợi.

 • Được tham gia các chương trình hoạt động nội bộ do HTX tổ chức.

 • Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn và lớp bồi dưỡng cán bộ HTX theo sự điều động của cấp trên. Chi phí đào tạo do HTX chi trả tùy trường hợp, tối đa đến 100% và theo kế hoạch hằng năm của Quỹ đào tạo.

 1. HĐQT soạn thảo nội dung chi tiết Hợp đồng để ký kết với người lao động.

Nơi nhận:

 • Toàn thể thành viên HTX.

 • Trưởng phòng Truyền thông - Marketing.

 • Ông: ………

 • Thủ quỹ.

 • Lưu Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT NGÔ XUÂN NGHIÊM Chủ tịch Hội đồng quản trị

0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả